Driessen Accountants 2.4 APK

Driessen Accountants 2.4 Icon
0/5
Ratings
Developer
AppTomorrow BV
Current Version
2.4
Date Published
File Size
15M
Package ID
com.progress.project26032
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
2.4 (Updated)
Architecture
All
Release Date
October 01, 2015
Requirement
Android 2.3.3 and up
  • Driessen Accountants Screenshot
  • Driessen Accountants Screenshot
  • Driessen Accountants Screenshot
  • Driessen Accountants Screenshot
  • Driessen Accountants Screenshot
  • Driessen Accountants Screenshot

About Radio FM 90s

U kunt bij ons terecht voor een scala aan accountantswerkzaamheden. Hierbij verzorgen wij een maandelijkse rapportage, zodat u het hele jaar door goed op de hoogte bent van de cijfers van uw onderneming. Onze klanten zijn organisaties in het midden- en kleinbedrijf, stichtingen en verenigingen.
Met een praktische en klantgerichte aanpak bedienen wij u zo optimaal mogelijk. Dit doen wij via korte lijnen en open communicatie. Onze jarenlange ervaring strekt zich uit over tal van branches. Daardoor kunt u altijd een beroep op ons doen. Wij maken graag tijd voor u. U vindt ons kantoor in Den Haag.

Ook al heeft ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze app pushberichten te accepteren.
Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal. Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderen en raadplegen.

Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerteYou can contact us for a variety of accounting work. Here we provide a monthly report to help you throughout the year well aware of the figures of your company. Our customers are organizations small and medium enterprises, foundations and associations.
With a practical and customer-oriented approach, we serve you as best as possible. We do this through short lines and open communication. Our experience extends across many industries. So you can always rely on us. We make time for you. Our office in The Hague.
  
Even though it does not need us daily. Yet the subjects we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news on size and / or use of the VAT alert you must accept when you download this app push notifications.
Also you will visit us online customer portal via this App. You can approve our finished pieces and periodically returns and consult.
 
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Management Information
Ask a question
Quick quote

What's New in this version

Verbeterde performance

Toevoeging loonbelasting-alert

Aanpassing personeelsfilter

Uitbreiding berichtenprofiel