Gepard Lead 1.0.3 APK

Gepard Lead 1.0.3 Icon
0/5
Ratings
Developer
QFix Solutions
Current Version
1.0.3
Date Published
File Size
1.2M
Package ID
cz.qfixsolutions.gepard
Price
$ 0.00
Downloads
100+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
1.0.3 (Updated)
Architecture
All
Release Date
June 01, 2016
Requirement
Android 4.0.3 and up
  • Gepard Lead Screenshot
  • Gepard Lead Screenshot
  • Gepard Lead Screenshot
  • Gepard Lead Screenshot
  • Gepard Lead Screenshot

About Radio FM 90s

GEPARD Lead je mobilná aplikácia spoločnosti GEPARD FINANCE, s.r.o. na zadávanie nových kontaktov (klientov) a ich vzájomné zdieľanie medzi realitnými a hypotekárnymi maklérmi za účelom zrealizovania obchodov. Umožňuje komfortnú, jednoduchú a najmä rýchlu evidenciu údajov jednotlivých leadov, aktualizáciu stavov hypotekárnych úverov a ich dátové preklopenie do interného B2B systému spoločnosti. Vďaka nej sa už žiadny kontakt nestratí a v prehľadnej forme zabezpečí kompletnú správu o tom, čo sa s daným klientom deje – od začiatku, teda získania nového kontaktu až po úspešné čerpanie úveru. K jednotlivým leadom sa prideľujú stavy a podstavy spracovania, ktoré vystihujú aktuálny priebeh úverového procesu. Všetkým kontaktom sú podľa toho pridelené farby prislúchajúce k týmto stavom – nový (modrá), v procese - rôzne podstavy spracovania obchodu (oranžová, zelená), zamietnutý (červená) a zrealizovaný (biela). Navigácia i samotná správa leadov v prostredí aplikácie GEPARD je veľmi intuitívna. Uľahčuje zaužívaný spôsob predávania kontaktov medzi realitnými a hypotekárnymi partnermi a mení ho na modernú formu business nástroja s ohľadom na vysokú efektívnosť a rýchlosť spracovania informácií o klientoch prostredníctvom modernej technológie.CHEETAH Lead is a mobile application company GEPARD FINANCE, sro for inputting new contacts (clients) and their mutual sharing between real estate and mortgage brokers for the purpose of execution of trades. Allows comfortable, easy and especially quick registration data of individual LEAD, status updates mortgages and flip their data to the internal system of B2B companies. Thanks to this no longer lose contact and clear form provide a full report on what is happening with that client - from the outset, thus obtaining a new contact after a successful loan. The individual is allocated Lead stavy insert and base of processing that describe the current course of the loan process. All contacts are allocated according to the color corresponding to this condition - new (blue) in the process - different base processing trade (orange, green), rejected (red) and implemented (white). Navigation and the report itself Lead in the environment GEPARD application is very intuitive. It facilitates contacts established way of selling the real estate and mortgage partners and turns it into a modern form of business tool with respect to the high efficiency and processing speed of client information through modern technology.

What's New in this version