HappyFoto MOBILE SK 3.7.4 APK

HappyFoto MOBILE SK 3.7.4 Icon
   
3.6/5
85 Ratings
Developer
Memotech Ltd.
Current Version
3.7.4
Date Published
File Size
87.5 MB
Package ID
com.happyfoto.sk
Price
$ 0.00
Downloads
10000+
Category
Android Apps
Genre
Video Players & Editors

APK Version History

Version
3.7.4 (41)
Architecture
All
Release Date
November 17, 2018
Requirement
Android Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
Version
3.7.3 (39)
Architecture
All
Release Date
September 30, 2018
Requirement
Android Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
Version
3.7.2 (36)
Architecture
All
Release Date
August 13, 2018
Requirement
Android Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
Version
2.4.2 (13)
Architecture
All
Release Date
June 13, 2018
Requirement
Android Android 3.1+ (Honeycomb MR1, API 12)
Version
2.3.6 (10)
Architecture
All
Release Date
December 12, 2016
Requirement
Android Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
  • HappyFoto MOBILE SK Screenshot
  • HappyFoto MOBILE SK Screenshot
  • HappyFoto MOBILE SK Screenshot
  • HappyFoto MOBILE SK Screenshot

About Radio FM 90s

HappyFoto MOBILE – Osobné fotoprodukty z vlastných fotografií rýchlo, moderne a mobilne:
• Nainštalujte aplikáciu, vyberte, pripravte a objednajte osobné fotoprodukty priamo zo svojho zariadenia.
• Nechajte sa ohromiť zostavením fotoknihy so stovkami fotografií behom niekoľko málo sekúnd.
• Nástenné kalendáre s peknými predlohami a chytrým textovým editorom
• Doprajte si skutočné fotografie priamo z Vášho mobilu vyvolané na prémiový fotopapier Fujicolor Archive Supreme v rôznych typoch (ideál, klasik, retro vr. editovania textu).
• Radosť si urobte fotoobrazom na stenu ako je napr. fotografia na maliarskom plátne, na penovej alebo hliníkovej doske či za akrylátovým sklom, ktorý máte pri použití jednej fotografie hotový ako mávnutím čarovného prútika.
• Objednajte ďalšie unikátne fotodarčeky ako je napr. hrnček, puzzle, podložka pod myš alebo vankúš.

Všetko jednoducho, rýchlo a moderne, naviac mobilne z chytrého telefónu alebo tabletu.

HappyFoto MOBILE Vám umožňuje po prvýkrát skutočne, mobilne a bez kompromisu vytvárať krásne osobné fotoprodukty z Vašich fotografií priamo na Vašom chytrom telefóne alebo tablete. Nemusíte fotografie zložito sťahovať. Stačí spustiť aplikáciu a ste iba malý kúsok od cieľa.

Milujete fotopapier? Nie je potreba sa tejto lásky zbaviť. V ponuke nájdete ako fotoknihy vyvolané na skutočný fotopapier, tak aj klasické fotografie 9xcca13 až 30x45 cm rozšírené o obľúbené Retro fotografie.

HappyFoto MOBILE ponúka veľa kreatívnych možností - veľkú škálu rôznych predlôh, pozadí, orámovaní, špeciálnych filtrov a efektov. Všetko pre Vašu čo najoriginálnejšiu osobnú fotoknihu. Fotokniha nemôže byť bez textov. To je jasné. Ako jednoducho a rýchlo je možné vložiť text zistíte, keď to sami vyskúšate. Je to naozaj zábava!

Najlepšie ceny, bleskové dodanie, prémiová kvalita - všetko, na čo ste si v HappyFoto zvykli. Teraz aj MOBILE!

Fotoknihy
• Fotokniha pevná
• deLUXE Fotokniha pevná
• Fotokniha zošívaná
• deLUXE Fotokniha „do vrecka“
Fotokalendáre
• Nástenné fotokalendáre
• deLUXE Nástenné fotokalendáre
• Špeciálne fotokalendáre
Obrazy na stenu
• Fotoplátno
• Penová doska
• Hliníková doska
• Akrylátové sklo
Fotodarčeky
• Najobľúbenejšie fotodarčeky ako sú napr. Puzzle, Hrnček, Vankúš, Podložka pod myš
Fotografie
• 9xcca13, 10xcca15, 13xcca19, 20x30, 30x45 cm, Retro fotografie
• S lesklým povrchom, ideál alebo klasik

Kvalitná fotokniha je s HappyFoto MOBILE hotova behom niekoľko málo sekúnd. Ešte nikdy to nebolo také jednoduché!
• Spustite aplikáciu.
• Vyberte požadovaný produkt.
• Vyberte fotografie, ktoré chcete použiť.
• Fotografie pretiahnutím (drag and drop) pripravte do požadovaného poradia. Event. ich nechajte zostupne alebo vzostupne zoradiť podľa dátumu, albumu alebo názvu.
• Pomocou pomocníka GoHAPPY vyberte tému a požadovaný počet strán.
• Jedným ťuknutím na GoHAPPY nechajte pomocníka pracovať a je hotovo!
• Hotová fotokniha sa objaví behom sekundy, Vy si ju iba pozriete a môžete ihneď objednať.

Hotovú fotoknihu so stovkou fotografií môžete ľubovolne ďalej upravovať, dodať jej osobný ráz! A nie len fotoknihu. Akýkoľvek fotoprodukt, ktorý pomocou aplikácie vytvoríte.
• Zmeňte predlohu, vymeňte pozadie, vystriedajte tému. Použite vlastný obrázok na pozadie.
• Pridajte texty.
• Orámujte obrázky.
• Použite filtre a efekty.
• Vyjmite obrázky a vložte ich na iné vhodnejšie miesto.
• Upravte obrázky, urobte výrez, pridajte nové alebo odoberte tie menej kvalitné.Happyfoto MOBILE - Personal photo products from your own photos fast, modern and mobile:
• Install the application, select, prepare and order personal photo products directly from your device.
• Be impressed compiling a photo book with hundreds of pictures within a few seconds.
• Wall calendars with beautiful artwork and clever word processor
• Take real photos directly from your phone triggered on premium photo paper Fujicolor Archive Supreme in different types (ideal, classic, retro incl. Editing text).
• The joy to make pictures on the wall as such. photo on the canvas, the foam or aluminum plate or behind acrylic glass, which you using one picture done magically.
• Make other unique Fotodarčeky such as. mug, puzzle, mouse pad or pillow.

Everything simple, quick and modern, in addition mobiles from the smart phone or tablet.

Happyfoto MOBILE allows you for the first time really, mobility without compromise and create beautiful personal photo products from your photos directly from your smartphone or tablet. You do not need to download complicated picture. Just run the application and you are only a small piece of the target.

You love photo paper? No need to get rid of that love. You will find as photo books due to genuine photo paper as well as classic photos 9xcca13 to 30x45 cm extended by popular retro photo.

Happyfoto MOBILE offers many creative possibilities - a great variety of different patterns, background, border, special filters and effects. All the most original for your personal photo book. Photobook can be free texts. It's clear. How easily and quickly you can paste the text you will find when they try themselves. It's really fun!

Best available rates, lightning delivery, premium quality - whatever you have in happyfoto used to. And now mobile!

photobook
• Photobook firm
• DeLuxe Fotokniha firm
• Photo Book Stapling
• DELUXE Photo Book "in your pocket"
Calendars
• Wall Calendars
• DeLuxe Wall Calendars
• Special Calendars
Paintings on the wall
• photocanvas
• Foam board
• Aluminum plate
• Acrylic glass
Fotodarčeky
• Most popular Fotodarčeky such as. Puzzles, mugs, pillows, mouse pad
photos
• 9xcca13, 10xcca15, 13xcca19, 20x30, 30x45 cm, Retro Photo
• Glossy ideal or classic

Quality photobook is happyfoto MOBILE done within a few seconds. It has never been so easy!
• Launch.
• Select the desired product.
• Select the photos you want to use.
• Photos dragging (drag and drop) to prepare the desired order. Event. leave them in descending or ascending order by date, album or title.
• With the help GoHAPPY select a theme and the desired number of pages.
• One tap GoHAPPY help make work and you're done!
• The finished photo book appears during seconds, you can just look at it and you can immediately book.

A ready-made photo book with hundreds of photos can optionally further treatments deliver a personal touch! And not just a photo book. Any photoproduct, which you create using the application.
• Change the originals, change the background, Vystřídejte topic. Use your own background image.
• Add texts.
• outline images.
• Use filters and effects.
• Take out the pictures and paste them to another more suitable place.
• Adjust images, make the cutout, add new ones or remove inferior.

What's New in this version

1. Modernejší vzhľad a nové fantastické funkcie.

2. Skvelé nové funkcie pri zostavovaní fotokníh:

a. Možnosť pridávania aj odstraňovania strán.

b. Nový náhľad všetkých strán (tzv. karusel) pre jednoduchšiu orientáciu vo fotoknihe.

c. Prístup ku všetkým fotografiám priamo v editore.

d. Výber z ďalších nových predlôh.

e. Možnosť vložiť vlastnú fotografiu ako pozadie (na jednu či viac strán).

3. Veľa ďalších technických optimalizácií.