TumTum - Game trí tuệ 1.0 APK

TumTum - Game trí tuệ 1.0 Icon
    
5/5
1 Ratings
Developer
DU MV
Current Version
1.0
Date Published
File Size
10-50 MB
Package ID
congso.com.dumv.congso
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Games
Genre
Puzzle

APK Version History

Version
1.0 (Updated)
Architecture
All
Release Date
July 23, 2017
Requirement
Android 4.0.3 and up
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot
  • TumTum - Game trí tuệ Screenshot

About Radio FM 90s

Cách Chơi
- Mỗi lượt chơi sẽ được cung cấp 5 điểm khởi đầu và 5 click với 1 số đã cho là các ô số
- Nhiệm cụ của bạn là click vào các ô số để tạo ra 1 số bằng số ban đầu đã cho
- Mỗi lần bạn tạo đúng số bạn sẽ được cộng 1 điểm và số click được cho phép

Có rất nhiều hỗ trợ
- Tạo mới các ô số nhỏ nhưng không làm mới số click
- Gợi ý các ô sô để tạo ra số đúng ban đầu
- Tạo mới số ban đầu và các ô số với độ khó thấp hơn
- Tạo mới số ban đầu và các ô số với độ khó thấp hơn
- ..................How to play
    - Each plays will be given 5 points and 5 start with 1 click have the cell number of
    - Your mission is to click on specific cells to generate 1 number by the initial number has
    - Each time you create the correct number you will add 1 point and click is allowed

There are many support
    - Create a small number of new cells but not refreshing click
     - Suggestions of the squares to create the correct initial
    - Create the initial number and the cell number with a lower degree of difficulty
    - Create the initial number and the cell number with a lower degree of difficulty
    - ..................

What's New in this version